September 01, 2003

Lesaanbod Grafisch Ontwerpen 2e jaar

De opdrachten en lessen/besprekingen zullen twee centrale thema's bevatten, ontwikkel je identiteit en bepaal je standpunt t.o.v. actualiteit (snelheid). Deze met als doel de ontwikkeling en positiebepaling als ontwerper/individu. Ontwikkeling van identiteit zal leiden tot een kritische houding die maatschappelijke betekenis krijgt door de positiebepaling t.o.v. een groter geheel, waarbij actualiteit een transportmiddel is.

Als student zou je vanuit een vraag-generende houding een ontwerppositie moeten ontwikkelen. Centraal in deze ontwerphouding staan onderzoek en onderzoekshouding. Hoe kun je je positie als ontwerper definiëren t.o.v. een probleemstelling? Een antwoord op deze vraag ligt in een redactionele ontwerphouding. Vanaf de vraagstelling is er geen vooraf ontwikkeld idee over de vorm of de verschijningsvorm van het desbetreffende project. Ieder project zou moeten beginnen met het ontwikkelen van de juiste vragen. Deze vragen zijn de basis van het onderzoek en de onderzoekspositie. Vanuit het onderzoek ontstaat er bredere kennis over het desbetreffende onderwerp.

(studiegids: In het vak grafisch ontwerpen staat het overdragen van informatie in tekst en beeld centraal. De student leert vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de manier waarop een boodschap aan een bepaald publiek vorm wordt gegeven. Binnen de lessen wordt kennisgemaakt met de verschillende kanten van het grafisch ontwerpen; maatschappelijke, commerciële of culturele contexten zijn in wisselende samenstelling aanleiding voor de opdrachten. Vanuit een concrete opdrachtstelling wordt gewerkt aan een toegepast product waarbij de student leert omgaan met hiërarchie, ordening en structuur en informatie. Door onderzoek van en expiriment met verschillende (beeld)talen leert hij beelden lezen, analyseren en van betekenis voorzien.)

Lesaanbod Grafisch ontwerpen 1 2003/2004

Onze visie over het vak grafisch ontwerpen 1 aan de Willem de Kooning academie is om binnen een jaar een zo breed mogelijk perspectief te brengen over het vak grafisch ontwerpen. Dit doen wij zowel inhoudelijk als didactisch. Studenten krijgen binnen dit studie jaar 4 hoofdthema’s die ieder 8 weken duren. Binnen deze hoofdthema's worden op verschillende didactische manieren met de opdrachten omgegaan (b.v. opdrachten in groepsverband of solo, korte en langlopende opdrachten, werken binnen ‘strenge kaders’ en vrije opdrachten, klassikaal bespreken en individueel, en klassikaal presenteren.)

Vier Hoofdthema’s:
1 Reportage en redactie
2 Cultuur en maatschappij
3 omgang en inzetbaarheid van informatie
4 Identiteit en positie bepaling


SEMESTER 1

1 t/m 8 Reportage en redactie
Belangrijke thematiek zou moeten zijn, zeker in het kader van een redactionele ontwerphouding, het ontwikkelen van een vraag-genererende ontwerphouding. Als ontwerper krijg je de mogelijkheid onderzoek te doen naar de gestelde kaders/voorwaarden van een opdracht/project. Daardoor ontwikkel je zelf een deel van de inhoud van het project (redacteur/journalist) én is een kritische onderzoekshouding de grondslag voor een succesvol concept (en ontwerp). Deze vaardigheden zijn zowel belangrijk op het niveau van begripsvorming/ kennisvergaring als het bevragen van de verkregen opdracht en het verrijken/becommentarieëren ervan. Bij de te stellen opdrachten zijn onderzoek, reportage, analyse en kader de belangrijkste parameters.
Belangrijk is het besef dat je als ontwerper zowel vanuit een historische ontwerpcontext als een maatschappelijke context opereert. De historische ontwerpcontext is tweeledig over te dragen. Óf vanuit een vantevoren omschreven opdracht/project óf als referentie tijdens de begeleiding van alle opdrachten.

8 t/m 16 Cultuur en maatschappij
Vanuit de al eerder omschreven kritische onderzoekshouding is het belangrijk dat deze vertaald wordt naar de ontwerphouding. In welk specifieke of juist algemene context opereer je als ontwerper én op welke manier zet je deze kritische houding in? Onderzoek naar grotere maatschappelijke problematieken of discussies zijn de thematieken die aangesneden worden.


SEMESTER 2

16 t/m 24 Informatieontwerpen
Data en informatiestromen zijn (zeker in met de dagelijkse inzetbaarheid hiervan) onderdeel van onze dagelijkse realiteit geworden. Als ontwerper zijn overzicht (contextualiseren), analyse (herkennen) en inzetten van informatiestromen een belangrijke onderdeel van de toolset die je als ontwerper tot je beschikking hebt. Naast het formele aspect van informatieontwerpen, de organisatie van informatie (bewegwijzering, tentoonstellingsontwerp), zullen vooral de omgang en inzetbaarheid aan de orde komen.

24 t/m 32 Identiteit en positie bepaling
Het laatste onderdeel van het lesprogramma van het tweede jaar zal bestaan uit de toepassing van een aantal ontwikkelde vaardigheden in de drie voorafgaande ‘themathieken’. Centraal onderdeel zal het op het juiste moment inzetten van de verworven vaardigheden zijn. Dit kan resulteren in een huisstijlopgave maar ook bijvoorbeeld in een project waarbij een cultureel of maatschappelijk thema wordt doorgelicht.

Posted by Roger Teeuwen at September 1, 2003 08:27 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?