July 21, 2008

GO 3e '07-'08

Beschrijving vak Grafisch Ontwerpen

01 Inleidend jaar 3

Het centrale vak in de major is Grafisch ontwerpen, hier starten projecten en zijn groepskritieken. Er bestaat een actieve samenwerking met Interactief ontwerpen, Typografie en deels Creatief schrijven. De projecten komen samen bij Grafisch ontwerpen en worden specialistisch begeleid bij Interactief ontwerpen en Typografie.
Vanuit de ontwikkeling van de eigen positie in het tweede jaar wordt deze in combinatie met meer en minder vrije opdrachtstellingen preciezer doorontwikkeld. Het hele proces wordt behandeld, van onderzoek via concept tot visuele oplossing. De middelen worden breed ingezet, van print, ruimtelijk tot digitale media. Je leert zelf te kiezen in de te gebruiken platforms, het plannen van het proces en het definiëren van de doelen. De zoektocht naar alternatieve oplossingen, beeldtalen en vragen staat centraal. De relatie met de maatschappij, beeldende kunst en het vakgebied zijn vanzelfsprekend. En tegelijkertijd wordt je via autonomie en auteurschap steeds vaker ondervraagt op jouw stellingname. Wie ben je en wat zijn jouw doelen, de ‘eigen positie’ die steeds terugkomt zal moeten gaan resulteren in een tastbare houding, een logisch gevolg van de opstelling als ontwerper.

Belangrijke opmerking hierbij is dat het derde jaar minder ‘gestuurd’ is, jij als student zal in veel gevallen zelf initiatief moeten tonen als het gaat over bespreken, onderzoek, ontwerp, specialiseren etc.

vakgerichte thema’s:
1) Redactie en strategie
2) Identiteit en burger
3) Informatie en statement
4) Maatschappij en eigen positie

semester 5

1) week 1 t/m 8 Redactie en strategie
Koppeling tussen onderzoek en ontwerp staat centraal. Het doel wordt gekoppeld aan de (ontwikkeling van) de vraag. Welke strategie is nodig om de ontwikkelde argumenten (vanuit de onderzoeks en conceptfase) over te brengen aan de lezer. Hiernaast speelt toevoeging aan de opdracht of onderwerp en het leggen van verbanden een rol.

2) week 9 t/m 16 Identiteit en burger
Koppeling van de identiteit aan de maatschappij.
De burger als onderdeel van identiteiten binnen algemene en specifieke contexten (maatschappelijk, commercieel, cultureel). Het ontwerp als mediator of breekijzer in deze contexten, hoe benader je de burger en misschien nog belangrijker; hoe kan deze worden benaderd?

semester 6

3) week 17 t/m 24 Informatie en statement
Naast de verschillende media (tentoonstelling, routing, krant/boek/tijdschrift, digitale media) staan experiment en omgang met informatie centraal. De koppeling van het onderwerp én het ontwerp aan het medium is een belangrijke voorwaarde.

4) week 25 t/m 32 Maatschappij en eigen positie
Stel een eigen (misschien ideale) opdracht (student) als opmaat naar het eindexamen én vanuit het idee dat hierdoor de ontwerp houding bevestigd/gedefinieerd kan worden (mentaliteit, intressevelden etc.). De koppeling naar grafisch ontwerpen breed is een belangrijk criterium; de mogelijkheid bestaat dat er een inhoudelijke koppeling gemaakt wordt tussen de major en de minor. Volgorde is hetzelfde als bij het eindexamen, concept na 2 weken, tussenbeoordeling na 5 weken, eindbeoordeling na 8 weken.

02 Beginsituatie
Een student heeft het eerste en tweede jaar succesvol doorlopen en heeft inzichten en vaardigheden verworven. De student is in staat een ontwerpvraag (gesteld door een ‘opdrachtgever’) te beantwoorden en deze opnieuw of anders te stellen waardoor deze rijker, scherper, preciezer wordt. Verder beheerst de student alle middelen die ingezet worden in het vak.


03 Vakoverschrijdende samenwerking
Crosslab (Kim de Groot), Typografie (Rick Vermeulen) en Vakgeschiedenis (Jan Willem Stas)


Beschrijving lesaanbod

Assignment 1 'Our daily bread' 
(1 Redactie en strategie) (1 Research and strategy)

Wat is de invloed van de industrialisatie van onze voedselketen? De identiteit van dieren, planten, fruit, vis, veranderen van natuur en leven naar product. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend, de scheiding tussen natuur en cultuur is in een volgende fase terechtgekomen.

Naar aanleiding hiervan ga je door middel van een ontwerp (affiche, krant, etc), wat je zelf in de publieke ruimte van Rotterdam plaatst, aandacht vestigen op dit fenomeen. Het kan dus direct gaan over het onderwerp van de film: de industrialisatie van onze voedselketen welke aanwezig is in iedere supermarkt in Nederland óf over een deelonderwerp, een gevolg, een voorspelling, een verandering op kleine schaal, een vergelijk. 

Maak een 'visuele communicatieve interventie'. Neem stelling in, doe onderzoek naar welke informatie jouw stelling representeert, ontwikkel een ontwerp die jouw onderzoek en stelling op een succesvolle manier representeert en ontwikkel een strategie om dit ontwerp in de stad te krijgen. Wees hier slim en geraffineerd in, je kunt vrije plakplaatsen gebruiken, uitdelen, etc. Belangrijk: gebruik de voor jouw boodschap juiste (grafische) manieren om jouw verhaal succesvol bij de ontvanger te krijgen.


What are the consequences of industrialising our foodchain? The perception of animals, vegitation, fruits, fisch, change from nature and life to product. With enormous consequences, the seperation between nature and culture has entered the next phase.

The assignment is to focus attention on the phenoma by developing a design (poster, newspaper etc.) which you place in the public space of Rotterdam. The subject could be litrally the subject of the film, the industrialisation of our foodchain which is present in each supermarket in the Netherlands, or the subject could be a smaller subtheme, a change , a consequence, a prediction, a comparison.

Develop a 'visual communivative intervention'. Define you're position, do research to which information you're position represents, develop a design which succesfully give form to you're statement and develop a strategy to prlace you're design in the public space of Rotterdam.


Assignment 2 Vijf portretten / Five Portaits
(1 Redactie en strategie) (1 Research and strategy)

Maak een boek met minimaal vijf portretten van vijf personen. Alle personen moet je goed kennen, dus het kunnen vrienden of familieleden zijn. 

Met portret wordt geen foto bedoeld, of niet alleen. Een foto mag, het hoeft niet --- maar het gaat erom dat ik, dat iedereen, voelt wat voor persoon het is. Probeer zonder al te letterlijk te worden, te vertellen wie het is. Je kan dit ---bijvoorbeeld--- ook doen door alleen inspiratiebronnen van diegene af te beelden, of een combinatie van allerlei persoonlijke zaken. Alleen jouw herinneringen aan iemand.

De uitwerking van de portretten kies je zelf. Laat je inspireren! Doe onderzoek, kijk naar fotografen tekstschrijvers, jaarverslagen, stripverhalen, films/documentaires... De portretten mogen in uitwerking allemaal verschillend benaderd worden, dat hoeft niet. Wat vind jij krachtiger om je verhaal te vertellen? Onderzoek dit. Hoe werkt dit in een boekvorm? Welke volgorde kies je?

Design a book with five portraits of five persons. You have to know them personally, so friends, family, collegues etc. This book should have an storyline which you develop yourself.

With portrait not only a photograph is meant, or not only. An photograph is possible but the point is that the reader should be able to 'feel' what kind of person is beïng presented. Try to explain, without beïng to litrally, who the person is. You could, for example, use personal items, inspiration sources, or memories of a person.

The overall story, the materialisation and the design are things you have to develop. Be inspired! Do research on how a portait can exist, look to photographers, films, documentaries, comics, novels, writers, etc. The portaits can be differently approached but an story needs to be told. And remember you are designing a book!


vakgerichte thema: 2) Identiteit en burger
Koppeling van de identiteit aan de maatschappij.  De burger als onderdeel van identiteiten binnen algemene en specifieke contexten (maatschappelijk, commercieel, cultureel). Het ontwerp als mediator of breekijzer in deze contexten, hoe benader je de burger en misschien nog belangrijker; hoe kan deze worden benaderd?

Assignment 03
New Identity for Rotterdam (in 2030)
Develop thé indentity for Rotterdam

(identiteit en burger) (identity and inhabitant)


Rotterdam is hard bezig om haar toekomst goed op de kaart te zetten (stadsvisie Rotterdam 2030) 
De missie van de Stadsvisie: Om een nog grotere rol van betekenis te spelen in de internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke regio’s, moet Rotterdam een strategie volgen die gericht is op de ontwikkeling van de kennis- en diensteneconomie én die zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor hoogopgeleide en creatieve werkers. 

Dit nadenken over de toekomst gebeurd vanuit een specifiek en vooral top-down perspectief. De relatie van deze ideeën met de stad beperkt zich in veel gevallen tot een praktische implementatie van een idee. Bijvoorbeeld de creatieve stad, een oplossing, een systeem. Door de campagne wordt niet de creativiteit vergroot en zelfs niet zichtbaar gemaakt zoals gepretendeerd wordt, maar juist het tegenovergestelde. Het creative is geen grijpbaar en controleerbaar fenomeen, maar juist het ongrijpbare en het lastige, het constant veranderende. 
Als je nadenkt over de toekomst van onze stad, om precies te zijn Rotterdam in 2030, vraag je je af waar deze top down ideeën toe gaan leiden. De stad met opgelegde meta identiteit welke zich kan verhouden met andere soortgelijke identiteiten maar zonder ruimte voor het individu, het specifieke.
Een stad zonder toekomst? 

The city of Rotterdam is working hard into the future (cityperspective Rotterdam 2030)
The mission of the Cityperspective: Rotterdam should follow an strategy which is focussed upon the development of knowledge and sevice economy to play an even larger role in the international competition between urban regions. Special focus on an interesting and desirable liveclimate for the high educated and creatiev workers.

These future approaches use an specific and mostly top-down perspective. The relation of these idea's with the city itself is limited to a practical approach and implemantation of an 'solution'. For example thye 'creative city', which is an solution, an system for the approach of parts specific part of the system. The 'creativity' won't be more significant or meaningful and even not more visible by this campaign, although this is beiing communicated. Actually the opposite is happening, the creative industry is not measurable or controllable, it is non phisical, radial and constantly changing.
If one considers the future of our city, to be more precize Rotterdam in 2030, you wonder where these top-down approaches will lead to. The city with an superimposed meta-identity which can compete with other 'branded'-identities. But without any space for the individual, the specific. An city without a future?

De identiteit moet jouw mening over de stad gaan uitdragen en het representeert jouw mening over waar de stad naar toe moet gaan. De identiteit moet de stad Rotterdam gaan ‘helpen’ de toekomst in.

Rotterdam is de stad waar je in woont en studeert. Wat vind jij van deze stad? Wat valt je op? Wat kan beter? Verzamel jouw positieve en negatieve aspecten over de stad.
Voor een aantal van de negatieve aspecten zoek je alternatieven en oplossingen. Deze nieuwe benaderingswijze gaat een onderdeel vormen van de identiteit. 
Jij wordt de ‘ambassadeur’ van de nieuwe identiteit, overal waar je komt breng je dit idee voor het voetlicht. Je zoekt mogelijkheden waar je de identiteit ‘kunt presenteren’ en aan de man kunt brengen.Dit doe je in ieder geval iedere week voor de klas, je ‘presenteert en verkoopt’ jouw ideeën en ontwerpen aan de klas in 5 minuten.

De nieuwe identiteit voor Rotterdam (richting 2030) bestaat in ieder geval uit: 
– een beeldmerk en een systeem voor visuele herkenning
– je eigen visitekaartje als ambassadeur/campagneleider
– een campagne in de stad Rotterdam: 3 posters en 1 andere uiting (denk aan een tram, een lezing, een...)
– een campagne in een andere stad: 3 posters en 1 andere uiting (denk aan een tram, een lezing, een...) 
– minimaal 3 andere uitingen die je zelf uitkiest en voordraagt (website, tassen, stempels, wandelroute...)

Tip: verwerk bestaande ontwikkelingen/plannen/initiatieven in Rotterdam in je plannen over de identiteit.  


The identity should represent your opinion on the present city of Rotterdam and the future of the city. This identity should 'help' Rotterdam into the future.

Rotterdam is the city you probably live and study in. What do you think of this city? What is remarkable about it? What should be improved?
Collect your positive and negative experiences regarding the city of Rotterdam.
Develop for a number of negative aspects alternative approaches and solutions. These new approaches will become a part of your new identity of Rotterdam.
You'll become an ambassador of the new identity, and you're going to use every opportunity to present these new approaches to the city.
Find possibilities in which you can present the new identity.
You're going to do this in one way by presenting and 'selling' your idea's and designs each week to the class in 5 minutes.

The identity of Rotterdam (towards 2030) consist at least of:
- an logotype and a system for visual recognition
- your namecard as ambassador and campagnleader
- an campaign in the city of Rotterdam: 3 posters and one extra (for example, tram, lecture etc.)
- an campaign outside the city of Rotterdam: 3 posters and one extra (for example, tram, lecture etc.)
- a minimum of three other media (website, bags, stamps, objects, city walk etc.)

Try to use existing developments/plans/initiatives of Rotterdam in your identity!


Opdracht/Assignment 4 YOUTUBE

Wikipedia.nl over You Tube: 
YouTube is een website voor het kosteloos uploaden, bekijken en delen van videofilms door gebruikers. Het motto van deze website is YouTube, Broadcast Yourself. De uploader kan de film voorzien van trefwoorden die een niet-hiërarchische classificering mogelijk maken. De site is opgericht in 2005. 
In september 2006 werden er zo’n 60.000 filmpjes per dag op deze site gezet en volgens de site zouden er meer dan 100 miljoen filmpjes per dag bekeken worden. Het bestbekeken filmpje is in totaal al meer dan 60 miljoen keer bekeken. Sommige beginnende artiesten hebben hun groeiende populariteit zelfs te danken aan hun video’s op YouTube. De Nederlandse Esmée Denters is een goed voorbeeld, zij is vanwege de populariteit van haar videoclips op YouTube in 2007 in gesprek gegaan met enkele platenmaatschappijen in de Verenigde Staten.

Wikipedia.org on You Tube:
YouTube (pronunced /juːtuːb/ or /juːtjuːb/[1]) is a video sharing website where users can upload, view and share video clips. YouTube was created in mid-February 2005 by three former PayPal employees.[2] The San Bruno-based service uses Adobe Flash technology to display a wide variety of video content, including movie clips, TV clips and music videos, as well as amateur content such as videoblogging and short original videos. In October 2006, Google Inc. announced that it had reached a deal to acquire the company for US$1.65 billion in Google stock. The deal closed on November 13, 2006.[3]Unregistered users can watch most videos on the site, while registered users are permitted to upload an unlimited number of videos. Some videos are available only to users of age 18 or older (e.g. videos containing potentially offensive content). The uploading of pornography or videos containing nudity is prohibited. Related videos, determined by title and tags, appear onscreen to the right of a given video. In YouTube's second year, functions were added to enhance user ability to post video 'responses' and subscribe to content feeds.Few statistics are publicly available regarding the number of videos on YouTube. However, in July 2006, the company revealed that more than 100 million videos were being watched every day, and 2.5 billion videos were watched in June 2006. 50,000 videos were being added per day in May 2006, and this increased to 65,000 by July.[4]In August 2006, The Wall Street Journal published an article revealing that YouTube was hosting about 6.1 million videos (requiring about 45 terabytes of storage space), and had about 500,000 user accounts.[5] As of December 14th 2007, a YouTube search for "*" returns about 59,500,000 (mostly likely more) videos (the asterisk is a commonly-used wildcard character in search engines, therefore showing all videos).

Opdracht/Assignment
You Tube is een enorme database geworden, waarbinnen de weg gevonden moet worden door jezelf, door tips van anderen en/of door de tips van You Tube. 
Ontwikkel en ontwerp een manier waarop je een door je zelf te bepalen eindgebruiker vertelt wat er te vinden is op You Tube en waar. Doe dit op een geheel eigen manier (verbonden aan jouw ideeën als ontwerper), waardoor jouw middel een op zichzelf staand product wordt. Het middel kan van alles zijn, maar moet communiceren. En daarnaast een eigen en nieuwe opvatting zijn op You Tube. Werk met de methodes van You Tube en gebruik de gegevens van You Tube.

You Tube has grown into a huge and seemlingness endless database of broadcasts. Within this database you can find your own way, use tips from others or the tips of You Tube. Develop and design a method with which you can inform a self to choose end user on what's available on You Tube and where. Do this derived from you're design perspective, resulting in a product which can exist on it's own. The product (or publication) could be anything, but should communicatie you're own and personal idea's towards You Tube. Work with the methods and data of You Tube.


Opdracht/assignment 5
North Sea Jazz Artposter

ism typografie en het tweede jaar


3) week 17 t/m 24 Informatie en statement
Naast de verschillende media (tentoonstelling, routing, krant/boek/tijdschrift, digitale media) staan experiment en omgang met informatie centraal. De koppeling van het onderwerp én het ontwerp aan het medium is een belangrijke voorwaarde.

Opdracht/assignment 6
INSPIRE
Inspire yourself and the other

How do you inspire? in this assignment you have to follow your intuition. If you succeed you can do anything as a creative. Feed yourself by using questions, contexts, events. What is your opinion, how can you use idea's, what's is your position as a designer? Keep formulating questions for yourself which matter, and which are not directly related to assignments of clients.

Now you have to find examples/things which inspire you, and which define you as a designer. With this assignment you have to define what inspires you. And this can be really divers. Make a selection of different things, texts, images, films, collages, objects, words, ... etc.
Search for referential material of other designers/artists: Re-magazine/Jop van Bennekom, Sealand/metahaven, Museum Van Nagsael/Rolf Engelen & Silvia B., rehab/smba, De Geuzen/global anxiety monitor.


INSPIREREN
Inspireer jezelf en daarmee weer anderen. 

Hoe doe je dat? Ik wil je met deze opdracht leren je eigen intuïtie te volgen. Als dat je dat lukt, kan je elke opdracht (op jouw eigen manier) aan. Je moet jezelf constant voeden met vragen, voeden met de gebeurtenissen om je heen. Wat vind je daarvan? Wat moet je ermee? Wat kan je ermee doen als ontwerper? Blijf jezelf altijd vragen stellen en doe niet alleen wat er van je verwacht wordt.

Zoek nu inspiratie in de dingen die jij interessant vindt, dat maakt jou, als ontwerper, namelijk uniek. 
Met deze opdracht wil ik erachter komen wat jou inspireert. Dat kan heel divers zijn. Hopelijk wel.   
Ik wil ook dat je divers bent in de ingrediënten die je kiest. Het mogen dus illustraties zijn, foto’s, 
filmpjes, collages, objecten, teksten, woorden.... 
Maar realiseer je dat je laat zien wat je inspireert als ontwerper!

Zoek voor inspiratievoorbeelden van andere ontwerpers bijvoorbeeld naar: Re-magazine/jop van bennekom, Sealand/metahaven, Museum Van Nagsael/Rolf Engelen & Silvia B., rehab/smba, De Geuzen/global anxiety monitor.


Opdracht/Assignment 7
A Street

Kies een straat in Rotterdam en benader deze straat op drie manieren:
1. maak een herontwerp van een van de ontwerpen die je in deze straat aantreft
2. maak een persoonlijke reactie op deze straat door een krant te ontwerpen van minimaal 8 pagina's
3. ontwikkel en ontwerp een boodschap aan deze straat die je in deze straat plaatst

Je doelgroep kan uit verschillende groepen bestaan al is er een grote kans dat er overlappingen bestaan.
Bedenk jezelf welke betekenissen er aanwezig zijn in de straat, welke posities, welke machten, welke regels manifesteren zich? Onderzoek deze en gebruik de informatie die je vind in de drie uitingen.

Bedenk je dat je zowel ontwerper bent als redacteur, je schrijft, stelt samen en reageert. Hierbij hoort een verantwoordelijkheid, de straat leest namelijk in ieder geval onderdeel 3!


A Street

Choose a street in Rotterdam and approach it from three perspectives:
1. Redesign one of the designs you find in this street.
2. Develop/design a personal response to the street by designing a newspaper of at least 8 pages.
3. Develop and design a message to the street which you'll place in the street.

The targetgroup can exsist from different groups, although there is a big chance that there will be overlaps.
Be critical on the existing messages and meanings ewhich are present in the street, which positions, which powers, which rules manifest themselves? Research them and use the information for your three designs.

Remember, you are both designer, editor, writer, photographer. Connected to these positions is a responsebility, the street will read at least one approach!


4) week 25 t/m 32 Maatschappij en eigen positie
Stel een eigen (misschien ideale) opdracht (student) als opmaat naar het eindexamen én vanuit het idee dat hierdoor de ontwerp houding bevestigd/gedefinieerd kan worden (mentaliteit, intressevelden etc.). De koppeling naar grafisch ontwerpen breed is een belangrijk criterium; de mogelijkheid bestaat dat er een inhoudelijke koppeling gemaakt wordt tussen de major en de minor. Volgorde is hetzelfde als bij het eindexamen, concept na 2 weken, tussenbeoordeling na 5 weken, eindbeoordeling na 8 weken.

Opdracht/Assignment 8/9

Graduation test assignment (connected to the typograpy assignment)).
In this period we are going to prepare you to the graduation of next year.
Dutch student specific information on the graduation:

Beschrijving eindexamen Grafisch Ontwerpen Willem de Kooning Academie:
Het eindexamen bestaat uit vier opdrachten, drie praktijkopdrachten en een vormgegeven scriptie. 
De drie praktijkopdrachten hebben allemaal eigen karakteristieken:
1 duidelijk omschreven kader
2 vrij omschreven kader
3 ontwerppositie gerichte opdracht 
4 De scriptie is een een kritische bezinning op de in de lessen aangesneden problematieken. Met een nadruk op het ontwikkelen van een persoonlijke visie op het vakgebied. Deze scriptie wordt naast het schrijven ook door je vromgegeven waarbij het vanzelfsprekend is dat je komt tot een relevant ontwerp t.a.v. het onderwerp en de conclusie.
Bij het eindexamen zijn een aantal meetmomenten:
- conceptpresentatie (presentatie van je concept en planning)
- groen licht vergadering (presentatie ontwerp)
- eindexamen (presentatie definitieve ontwerp)
- eindexamenexpositie
Omdat we nu maar 8 weken hebben gaan we het proces radicaal comprimeren en terugbrengen naar twee opdrachten. Er is dus geen keuzemogelijkheid zoals bij het eindexamen, je doet beide opdrachten tegelijkertijd. Dit wil zeggen een opdracht bij typografie en een bij grafisch ontwerpen.


Natuur versus Cultuur
Case-study 'De Grevelingen'

In our everlasting effort to control our destiny nature plays an abiguis role. We charish, fight, conqer, explore, use nature. Natural recources have been the subject of conflict, wars and cultural differences as long as we exist.
We evolve in a direction that nature is something which can be controlled, engineered, optimalised, enhanced without the knowledge of the long term effects. Nature now has become an image of nature and a smell of the forest (het bos ruikt naar shampoo). In this process unexpected things happen.
One example is the 'Grevelingen', this used to be an open connection to the sea but with the construction of the 'Deltawerken' to protect the Netherlands agains the sea this region changed. Tides dissapeared, ecology changed. Partially this tide-dynamics is restored by opening up small pieces of the dam, the concequence is that this is a constructed situation. The quality of the water in the biggest salt water lake of europe is deteriating.

The organisation tries to change this area into a recreational area, where culture and nature meet. Is this approach possible, and if so what are the issues? Is this area, or this example transportable an could this be use in the ongoing debate on nature and connected, culture. Economics and politics are a big influence on this debate and also global climate change is connected to this example.
You could say that the grevelingen in itself is a 'container' for all these stories.

Assignment:
Develop an argument and story deriving from this case study which will be the basis for your concept.
Make this story public by making publicational material around this case study connected to the nature culture debate. This could be anything from a publication, an identity proposal, an identity research, an installation/exhibition etc.

Frame:
This project is connected to the 'Zuid Hollandse vormgevingsprijs', and your project could be the one which is going to whin this prestegious price! You'll receive later more information on this.


Gekoppelde opdracht bij Typografie:
(korte omschrijving)
Ontwerp een nieuwe identiteit voor een van de volgende drie bedrijven:
- Shell
- Easyjet
- Van Oordt (baggeraar van oa. The Palm, Dubai)

Posted by Roger Teeuwen at July 21, 2008 02:55 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?