July 21, 2008

GO 2e '07-'08

Beschrijving vak Grafisch Ontwerpen

01 Inleidend jaar 2

Het overdragen van informatie door tekst en beeld staat centraal bij het vak grafisch ontwerpen. Je leert vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de manier waarop een boodschap aan een bepaald publiek vorm wordt gegeven. In dit vak maak je kennis met de verschillende kanten van het grafisch ontwerpen. Maatschappelijke, commerciële of culturele contexten zijn in wisselende samenstelling aanleiding voor de opdrachten én voor het bepalen van je positie als ontwerper. Ben je in staat verder dan je referentiekader te kijken en open te staan voor onderzoek en discussie? Veelal vanuit een concrete opdracht stelling werk je aan zowel toegepaste als autonome producten. Zodoende leer je omgaan met hiërarchie, ordening en structuur van informatie. Door onderzoek van en experiment met verschillende beeldtalen leer je beelden lezen, analyseren en van betekenis voorzien. Daarnaast verkrijgt je inzicht in de beroepspraktijk door het bezoek aan een drukkerij, lezing van een papierfabrikant, lezingen van ontwerpers/specialisten en projecten die plaatsvinden in de werkelijkheid.

Onze visie over het vak grafisch ontwerpen aan de Willem de Kooning academie is om binnen een jaar een zo breed mogelijk perspectief te brengen over het vak grafisch ontwerpen. Dit doen wij zowel vakgericht, inhoudelijk als didactisch. Studenten krijgen binnen dit studie jaar 4 vakgerichte thema’s die ieder 8 weken duren. Binnen deze vakgerichte thema’s worden op verschillende didactische manieren met de opdrachten omgegaan (b.v. opdrachten in groepsverband of solo, korte en langlopende opdrachten, werken binnen ‘strenge kaders’ en vrije opdrachten, klassikaal en individueel bespreken, en klassikaal presenteren.)

vakgerichte thema’s:
1) Maatschappij en cultuur
2) Redactie en ontwerpen
3) Informatie en gelaagdheid
4) Identiteit en strategie

semester 3

1) week 1 t/m 8 Maatschappij en cultuur
Vanuit de al eerder omschreven kritische onderzoekshouding is het belangrijk dat deze vertaald wordt naar de ontwerp houding. In welk specifieke of juist algemene context opereer je als ontwerper én op welke manier zet je deze kritische houding in? Onderzoek naar grotere maatschappelijke problematieken of discussies zijn de thematieken die aangesneden worden.

2) week 9 t/m 16 Redactie en ontwerpen
Belangrijke thematiek zou moeten zijn, zeker in het kader van een redactionele ontwerp-houding, het ontwikkelen van een vraag-genererende ontwerp-houding. Als ontwerper krijg je de mogelijkheid onderzoek te doen naar de gestelde kaders/ voorwaarden van een opdracht/project. Daardoor ontwikkel je zelf een deel van de inhoud van het project (redacteur/journalist) én is een kritische onderzoekshouding de grondslag voor een succesvol concept (en ontwerp). Deze vaardigheden zijn zowel belangrijk op het niveau van begripsvorming/kennisvergaring als het bevragen van de verkregen opdracht en het verrijken/becommentariëren ervan. Bij de te stellen opdrachten zijn onderzoek, reportage, analyse en kader de belangrijkste parameters.
Belangrijk is het besef dat je als ontwerper zowel vanuit een historische ontwerp context als een maatschappelijke context opereert. De historische ontwerp context is tweeledig over te dragen. Óf vanuit een van tevoren omschreven opdracht/ project óf als referentie tijdens de begeleiding van alle opdrachten.


semester 4

1) week 17 t/m 24 Informatie en gelaagdheid
Data en informatiestromen zijn (zeker in met de dagelijkse inzetbaarheid hiervan) onderdeel van onze dagelijkse realiteit geworden. Als ontwerper zijn overzicht (contextualiseren), analyse (herkennen) en inzetten van informatiestromen een belangrijke onderdeel van de toolset die je als ontwerper tot je beschikking hebt. Naast het formele aspect van informatieontwerpen, de organisatie van informatie (bewegwijzering, tentoonstellingsontwerp), zullen vooral de omgang en inzetbaarheid aan de orde komen.

4) week 25 t/m 32 Identiteit en strategie
In deze periode staat de identiteit binnen het grafisch ontwerp centraal. Wat is een identiteit, hoe komt deze tot stand en wat is de functie hiervan in zowel de maatschappij als het vakgebied. Belangrijk onderdeel van ons vak is het ontwikkelen van identiteiten. Identiteit is een zeer gelaagde definitie, die reikt van huisstijl/logo tot seriematige media, en zich afhankelijk van de context verschillend kan manifesteren.


02 Beginsituatie
Een student heeft het eerste jaar succesvol doorlopen en heeft inzichten en vaardigheden verworven.
Het doel van het eerste jaar is dat de student inzichten verwerft ten aanzien van de betekenis van communicatie en grafisch ontwerpen zodat een beroepskeuze mogelijk wordt. Er zijn verschillende perspectieven op ontwerpen mogelijk. Om deze te onderzoeken is een kritische en ontdekkende houding nodig die voorbij de eigen aannames gaat. De student is geen consument meer, maar een producent. En kan het communicatieproces zelf doorgronden om te begrijpen wat er op communicatief niveau werkt en niet werkt.
Het overdragen van informatie door tekst en beeld staat centraal bij het vak grafisch ontwerpen.
Het ontwerp is het middel. De student is in staat een ontwikkeld concept te vertalen zodat de lezer de informatie kan ontvangen en meegenomen wordt in de opvattingen van de student over het onderwerp. Iedere vorm(geving) heeft betekenis, de student is in staat deze betekenissen herkennen en zelf te ontwikkelen. En kent de middelen die tot de beschikking staan van een ontwerper.


03 Vakoverschrijdende samenwerking
Wordt per project apart ontwikkeld.


Beschrijving lesaanbod

Opdrachten 0 -> Werkboek

/ Leerdoelen
leren informatie te ordenen
Om zowel voor jezelf als voor je medestudenten en docenten de ontwikkeling per opdracht duidelijk en inzichtelijk te houden gaan we werkboeken bij iedere opdracht bijhouden met de titel(s) ‘Werkboek 1’ (t/m ‘Werkboek ...’). In dit werkboek zijn alle stappen zoals beschreven in ‘Ontwikkeling van een opdracht’. Deze werkboeken zijn integraal onderdeel van elke beoordeling, ontbreekt deze tijdens een beoordeling is er geen manier om het doorgelopen proces te beoordelen en zal de opdracht per definitie onvoldoende zijn. Ontwerp jouw ‘Werkboek’, ben je bewust dat dit uiteindelijk een serie wordt die het hele jaar omvat. Ontwikkel de structuur (hoe ga je om met tijd/onderdeel van het proces/ etc.) én de covers. Ben je ervan bewust dat deze werkboeken jezelf als ontwerper representeren en spreek je dus uit!

‘Ontwikkeling van een opdracht’
- Opdracht beschrijving
- Inventarisatie
Eerste aanknopingspunten vinden/ontdekken door associatief noteren, zowel met beeld als tekstmateriaal. Zorg voor verbreding tov het onderwerp, neem afstand zodat je je positie tov het onderwerp kunt bepalen. Belangrijk zijn veel ideeën, notities en verzamelingen.
- Kader
Om je duidelijk tov het onderwerp te kunnen verhouden is het belangrijk je grenzen af te bakenen. Destilleer uit de inventarisatie de interessantste richting en onderzoek deze verder. Belangrijk is hier niet meer van af te wijken, kies zorgvuldig en onderzoek. Dit onderzoek zal je helpen je gekozen positie te verscherpen en een oplossing te ontwikkelen.
- Inzichtelijkheid
Zorg ervoor dat de ontwikkeling inzichtelijk is voor iedere lezer/beschouwer. Dit zorgt ervoor dat je je bewust blijft van de gemaakte keuzes, verzamel alle gemaakte stappen en keuzes. Groepeer deze in een je ‘Werkboek’. Dit werkboek is een integraal onderdeel van de beoordelingen.
- Vormgeving
Nadat je je onderzoek precies hebt gemaakt en je weet wat te vertellen vanuit welke positie begint de omzetting naar vorm. Dit deel van het proces bestaat uit het onderzoeken welke richting de vorm in zal gaan en dmv schetsen toewerken naar de ontwikkeling van de definitieve vorm.
- Prototypen
In deze fase staat het onderzoek naar de definitieve vorm centraal, d.m.v. vormschetsen/ dummies/prototypen. Er is ruimte voor kritiek en belangrijk is de terug koppeling naar de gekozen uitgangspunten.
- Eindproduct
Het eindproduct is een moment om (voorlopige) keuzes af te dwingen, het biedt de mogelijkheid anderen te laten reageren op de ontwikkeling en de gemaakte keuzes.
- Reflectie
Afsluitend is het belangrijk in ieder ‘Werkboek’ de conclusies, en mogelijke volgende stappen, uit het proces en de presentatie te noteren. Hierdoor heb je de mogelijkheid het ontwerp te verbeteren of op de langere termijn bepaalde beslissingen te herkennen.

/ Formaat/format
• A4, zwart wit/kleur
• Ontwikkel of kies een bindsysteem

/ Eisen/presentatie
Inleveren in week 4, je gebruikt het eerste thema en opdrachten als testexemplaren.

/ Beoordeling
Bij de beoordeling zorg je voor een uitgewerkt werkboek aan de hand van de eerste opdracht. Structuur, omslag-ontwerp, tussenpagina-
ontwerp, seriematige meerwaarde en de bindwijze worden beoordeeld. En wat maakt het uniek


Thema: MACHT
Invloed uitoefenen lijkt een basiseigenschap van de mens te zijn. Ten opzichte van elkaar, of van een totale populatie, de wil om elkaar te overtuigen van een idee is altijd aanwezig. De vorm of het doel kan verschillen.
De argumenten kunnen verschillende verschijningsvormen hebben, oraal, visueel, strategisch of niet strategisch. Politiek, religie, bedrijven, amateurs maken gebruik van de kracht van de visuele communicatie om zichzelf te manifesteren en hun argumenten over te brengen. Je zou kunnen zeggen dat beeldende kunst in sommige gevallen deze verschijningsvorm als uitgangspunt neemt en erop reageert, het beeld transformeert en zo een reflectie geeft op de situatie of het primaire verlangen.

Als Grafisch Ontwerper ben je in staat jouw ontwerpen betekenissen mee te geven, je bent een producent van media en representaties. Omdat je zowel een verantwoordelijkheid naar de lezer hebt en je jouw positie t.o.v. de opdrachtgever moet kunnen beschermen is het belangrijk dat je argumenten kunt ontwikkelen voor de beslissingen die je maakt. De inhoudelijke argumenten kunnen de boodschap doelbewust sterker, vertekent, smakelijker, begrijpelijker, onbegrijpelijker aan de lezer of ontvanger aanbieden.
Deze 'macht' die je als visueel producent hebt is er een die zorgvuldig en bewust ingezet moet worden. Want wanneer deze betekenissen willekeurig ingezet worden is het voorstelbaar dat de ontvanger al dan niet bewust op het verkeerde been wordt gezet of doelbewust wordt gemanipuleerd. 


Referenties:

Abuse of power
http://abuse-of-power.org/modules/news/
http://nl.wordpress.com/tag/abuse-of-power/

Alexei Shulgin
http://sunsite.cs.msu.su/wwwart/apc.htm

The biggest Visual Power Show (Mediamatic)
http://www.mediamatic.net/artefact-8455-en.html

Opdracht 1a Macht, positie: ontvanger
Kies een affiche waarin machtsverhoudingen zichtbaar zijn en leg uit waarom jij vindt dat dit affiche al dan niet geslaagd is.

Opdracht 1b Macht, positie: producent
Maak een affiche met hetzelfde thema waarin je jouw mening een rol laat spelen (en je dus een eigen positie inneemt) in het ontwerp.

Opdracht 2 Macht: positie: activist
Kies een manifestatie van macht in de media en leg door middel van een affiche uit, wat problematisch is aan de verhouding.

Opdracht 3 Macht: Power vs Empower
Groep van Danny en Roger:  en ga naar de architectuurbiennale in het NAi (empower) en maak een affiche voor dit deel van te tentoonstelling, empowerment is het mogelijk maken van, niet macht als overheersing maar als mogelijkheid

Opdracht 4
Ontwerp de OPEN DAG [afdeling Grafisch Ontwerpen WdKA]

Tweemaal per jaar is er op de WdKA de Open Dag. De WdKA presenteert zich dan naar buiten. Als afdeling grafisch ontwerpen gebruiken wij deze mogelijkheid om het ontwerpen en uitvoeren van een tentoonstelling in de praktijk te brengen. Voor de Open Dag van zaterdag 26 januari 2008 is dit jullie opdracht.

Het gaat primair over de afdeling grafisch ontwerpen op de 2e etage in de Wijnhaven, maar we delen de etage met Illustratie en Advertising dus verbanden zijn heel logisch.

Wat staat er vast:
- de 'tentoonstellingsruimte' zal gebruikt worden voor de presentatie van het eindexamenwerk van de studenten die in de week voor de open dag geslaagd zijn (1 advertiser, 5 illustratoren en 15 grafisch ontwerpers), jullie richten deze presentatie samen met de afstudeerders en Danny in.
- er dient een plek te komen waar de projectweken worden gepresenteerd
- er dient in een lokaal 'proeflessen' gegeven te worden (door 3 van jullie)
- er dient een plek te komen waar 1e, 2e. 3e jaars werk wordt gepresenteerd
- eventueel een plek om exchange studenten te presenteren (kan ook bij het 3e jaar)
- digitale media/crosslab, hoe wordt gepresenteerd? Belangrijk dat de ontwerper van nu cross mediaal denkt!
- algemene informatie (lesaanboden, opdrachten ect) moet leesbaar/vindbaar zijn
- een bewegwijzering is een belangrijk onderdeel (hoe scheiden we illustratie, advertising en grafisch ontwerpen)

Samenvattend is jullie opdracht, bedenk een concept voor de open dag, hoe vind jij dat wij ons moeten presenteren naar de nieuwe student en de buitenwereld? Wat is grafisch ontwerpen, wat betekent het om hier te studeren?
Bedenk oplossingen voor de bovengenoemde punten en voeg toe wat jij vind dat er ontbreekt.

Verlies niet de letterlijke kant uit het oog, wat voor typografie ontwerp je, hoe werken bijschriften etc. En verlies niet de praktische kant uit het oog, het geheel moet in maximaal drie dagen door jullie gemaakt worden (woensdag, donderdag, vrijdag) en mag maximaal 200 euro aan materiaal kosten. Als je iets bedenkt, bedenk gelijk hoe je aan het materiaal komt en wat dit kost (deze begroting hoort bij jouw ontwerp!).


Kwartaal 2) week 9 t/m 16 Redactie en ontwerpen
Belangrijke thematiek zou moeten zijn, zeker in het kader van een redactionele ontwerp-houding, het ontwikkelen van een vraag-genererende ontwerp-houding. Als ontwerper krijg je de mogelijkheid onderzoek te doen naar de gestelde kaders/ voorwaarden van een opdracht/project. Daardoor ontwikkel je zelf een deel van de inhoud van het project (redacteur/journalist) én is een kritische onderzoekshouding de grondslag voor een succesvol concept (en ontwerp). Deze vaardigheden zijn zowel belangrijk op het niveau van begripsvorming/kennisvergaring als het bevragen van de verkregen opdracht en het verrijken/becommentariëren ervan. Bij de te stellen opdrachten zijn onderzoek, reportage, analyse en kader de belangrijkste parameters.
Belangrijk is het besef dat je als ontwerper zowel vanuit een historische ontwerp context als een maatschappelijke context opereert. De historische ontwerp context is tweeledig over te dragen. Óf vanuit een van tevoren omschreven opdracht/ project óf als referentie tijdens de begeleiding van alle opdrachten.


Opdracht 5 Babel

Inleiding

Nadat Noach de zondvloed heeft overleefd bouwen zijn nakomelingen een nieuwe stad op de vlakte van Sinaer. Ondanks een gebod van hun God, om heen te gaan en zich te vermenigvuldigen, blijven de nakomelingen van Noach in Babylon bij elkaar wonen. Om hun roem te vereeuwigen, en als symbool van hun eenheid, bouwen zij een toren die tot de hemel moet reiken: de toren van babel.

Maar God heeft andere plannen met de mensheid. Om te voorkomen dat men te trots en hoogmoedig zou worden, komt God naar de aarde om verwarring onder de mensen te stichten. Hij doet dit, door verschillende talen te creeeren, waardoor de mensen elkaar niet meer verstaan. Uit onbegrip valt de stad vervolgens uit elkaar en bereikte god dat de mensheid zich toch opsplitste in verschillende volkeren.

Sindsdien streeft de mensheid naar eenheid om de verloren staat van Babel te herstellen.

Opdracht:
Maak een boek wat de essentie van jouw persoon en je plaats in de samenleving weer geeft. Dit doe je door jouw leefsituatie vergelijkt met de leefsituatie van twee andere personen. Een in Nederland en een buiten Nederland (wereld). Je hoeft niet beide personen te kennen, maar je moet in staat zijn onderzoek te doen naar de leefsituatie van beide personen. Dit betekent dat fictie een rol mag spelen maar dat er een zichtbare relatie moet zijn met jouw onderzoek.
Doel is om een boek te ontwerpen dat door iedereen op aarde kan worden begrepen, ongeacht hun taal, (on) geletterdheid of culturele achtergrond. Het boek moet goedkoop en in hoge oplage kunnen worden geproduceerd om een groot distributiegebied aan te kunnen.

Stel jezelf hierbij een aantal vragen:
- hoe zijn je familieverbanden?
- wat doe je op dagelijkse basis?
- van wie hou je?
- hoe groot is jouw wereld?
- wat is het einde van jouw wereld en wie woont daar?
- wie zou je willen kennen?
- wat betekent taal voor jou?

Je kan verschillende vormen gebruiken (fotografie, illustratie, pictogrammen, etc) om tot een universele taal te komen. Problemen die je dan tegenkomt zijn juist interessant omdat ze cliches aan de kaak stellen. Bijv: is het hartje zoals wij dat kennen een universeel icoon voor liefde, of is het meer een schilderij van Picasso waarbij twee mensen helemaal in elkaar verstrengeld zitten?
Realiseer je dat deze opdracht vooral van je vraagt op een nieuwe manier te komen tot een universele taal. Onderzoek bestaande universele talen en bedenk nieuwe mogelijkheden en oplossingen!


Kader

Minimaal 48 pagina's
Voorstel voor goedkope productie in hoge oplage
Bijpassende bindmethode
Zwart/wit of kleur zelf te kiezen


Referenties

- kunsthistorische referenties: Pieter Brueghel de Oude, De toren van Babel
- ontwerp-historische context: otto neurath, gert arntz
- publicatie gemaakt door een duits-chinese student die stage liep bij ons bureau in shanghai. Een heel mooi voorbeeld van hoe je abstracte en minder abstracte culturele opvattingen kan verbeelden.


Opdracht 6 - Archiveer en Orden
(2 Redactie en ontwerpen)
Leg een archief aan gedurende een periode van 7 dagen. Dit archief is een verzameling van beelden/teksten/geluiden/films/etc. Een beschrijving van tijd die al dan niet bewust tot stand is gebracht. Het bestaat uit minimaal 70 beelden/items.

Categoriseer/orden je gemaakte archief op in ieder geval 5 verschillende manieren en laat hiermee zien dat er verschillende verbanden in jouw archief zitten. Verbanden die in eerste instantie niet leesbaar zijn (of zo je wil bij de eerste ordening ontdek je verbanden en betekenissen die je in het geheel niet zag, bij de tweede ordening ontdek je verbanden en betekenissen die je bij de eerste niet zag etc.).


Opdracht 7

Gezamenlijke opdracht voor de lessen Grafische Vormgeving en Typografie tot en met 14 maart

Briefing North Sea Jazz Festival tweede en derde jaars Grafische vormgeving

1. Inleiding
Op 13, 14, 15 juli vindt het 32ste North Sea Jazz Festival plaats in Rotterdam. De artposter is inmiddels een begrip op het festival geworden. De eerste artposter dateert uit 1981 en werd ontworpen door Rafal Olbinski. De 15 beste posters worden geëxposeerd op het festival. De winnaar zal daarnaast zijn poster bij merchandisingstand terug zien, want zijn/haar poster wordt gedrukt en verkocht op het festival. Daarnaast wordt de poster uitgereikt aan gasten en pers. Het is dus geen straatposter. 


Opdracht 8
vertaal Oog naar geprinte vorm

ONDERWERP
- http://extra.volkskrant.nl/oog/
- ‘Oog’ is een online platform waar kunstenaars in beeld en/of geluid reageren op nieuws en actualiteiten.
Elke week reageert Oog door een ander werk van een andere kunstenaar tonen. In een bijbehorend archief zal het werk daarna te zien blijven.
- (24-2 2007) Oog is een opmerkelijk experiment van de Volkskrant. In de online editie van de krant is plek vrij gemaakt om elke week een audiovisuele kunstenaar de opdracht te geven om een beeldend commentaar op het nieuws te geven. Dit project bestaat nu 18 maanden en is, buiten het nieuwskatern, een van de meest bezochte pagina's van de Volkskrant website.

OPDRACHT
Oog begint 'nu flink vorm te krijgen (ongeveer 130 beeldende commentaren). het archief bestaat vooral uit dynamisch beeld en geluid.
Toch is de volgende opdracht dit materiaal om te zetten naar een geprinte vorm (bv. boek, magazine of krant).
Bedenk een concept waarbij het archief van oog in deze krant terechtkomt, zowel de beelden als de teksten.
Hierbij is het belangrijk dat je je realiseert dat dit een opinie initiatief is om op het nieuws te reageren. Onderdeel van de opdracht is het bedenken van een concept waarbij je het idee van Oog succesvol vertaalt. Denk hierbij goed na over wat het doel van jouw geprinte vorm moet zijn. Dus reageren, bekritiseren, verzamelen, informeren etc.
Ontwerp dit archief en gebruik al het materiaal in het archief van Oog!


TER INFO

'Over het platform OOG'
“In het digitale tijdperk kun je informatie niet meer tegenhouden” - hoe vaak hebben we dit holle cliché niet al gehoord? Talloze malen, ongetwijfeld. Maar wat voor soorten informatie eigenlijk? Hoe kunnen we die informatie beoordelen? Hoe kunnen we een persoonlijke relatie ermee ontwikkelen?

'Het Nieuws' is één van die informatiestromen die in het tijdperk van digitale media steeds meer alomtegenwoordig lijkt te worden, onontkoombaar zelfs. Temidden van dit proces doet zich een curieuze twee-deling voor: het ('nieuws') wordt enerzijds getrivialiseerd, of het wordt een voortdurende afspiegeling van de niet aflatende misères die ons kennelijk omgeven: rampen, oorlog, hongersnood, onderdrukking, ecologische uitholling, familiedrama's en een algeheel gevoel van vervreemding. Hoe dan ook lijkt het steeds moeilijker om nog een persoonlijke relatie te ontwikkelen met de trivia dan wel dagelijkse porties misère die ons worden voorgeschoteld.

Hoe verhouden de kunsten en kunstenaars zich tot deze alomtegenwoordigheid van het lijden in real-time? Kan kunst ons helpen om de afstand te ontwikkelen, de stilte, de tussenruimte die het mogelijk maakt om op 'Het Nieuws' te reflecteren? Kan het een uitweg wijzen uit de wereldwijde angstmachine? Kan het ons helpen de empathie voor het lijden van anderen te laten herleven?

En moet de maatschappelijke werkelijkheid sowieso niet worden onderscheiden van 'het nieuws'? Moeten we een andere relatie met die maatschappelijke werkelijkheid ontwikkelen? En hoe doe je zoiets?

Kan een project als OOG in derde web-editie van de Volkskrant, waar elke week een andere kunstenaar wordt uitgenodigd om op 'het nieuws' te reflecteren met een on-line kunstwerk, ons helpen om een (gezondere) subjectieve relatie met 'het nieuws' te ontwikkelen?

http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp;jsessionid=F32A2848C1E1340705929117719CB8DE?dossierid=34144&articleid=108920


Planning: 

week 10:
- analyse website: http://extra.volkskrant.nl/oog/
- concept presentatie met 3 uitgangspunten voor de geprinte vorm.
- gedetailleerde planning voor de komende 4 weken, waarbij de laatste week de presentatie is


Opdracht 9 'KIES!'
(3 Informatie en gelaagdheid)

Kies een van de drie onderstaande opdrachten:

Willekeurig
Ga naar de bibliotheek, kies willekeurig een verdieping, loop 40 seconden op deze verdieping rond en pak dan het boek wat je het eerste ziet. Twijfel niet!
Ontwerp voor dit boek een nieuw omslag.

Eendagsvlieg
Ontwikkel een eendagsvlieg en zorg ervoor dat deze woensdag 16 april bestaat!

Woordbeeld
Kies een persoon die je interessant vindt en ontwerp voor hem/haar een woordbeeld op basis van zijn/haar naam.

Woensdag 16 april af!

Opdracht 10
‘Neues Berlin’ (Deel 1)

Gebruik de week in Berlijn om een stad te ervaren, te documenteren en een visueel dagboek te maken van deze stad zonder gebruik te maken van een computer. Dit resulteert in een document waarin de zoektocht naar de visuele representatie en definitie van een stad zijn gevangen. Dit dagboek gaat in de rest van het kwartaal een erg belangrijke rol spelen dus zorg voor veel rijkdom, spannende observatie, onderzoek, nieuwe mogelijke benaderingen van de stad Berlijn!

Gebruik dit dagboek over de stad Berlijn als basis voor drie beelden die je zonder gebruik te maken van een computer samenstelt. Denk vooral na hoe je de gekozen stad wil representeren en wat je belangrijk vind om in beeld te brengen. Omdat je drie beelden moet maken kun je nadenken over de betekenis van een reeks. Denk vooral voorbij het cliché te denken! Je bent toerist maar ook ontwerper.

Deze drie beelden gaan in de vervolgopdracht een belangrijke rol spelen.

Formaat A2 staand
Zwartwit/kleur

Presentatie van je dagboek en de drie beelden woensdag 28 mei.


‘Neues Berlin’ (Deel 2)
De tweede stap in deze opdracht is de drie beelden gebruiken als basis voor een affichereeks. Het gebruik van de computer is hierbij belangrijk!
Het thema zal zijn een campagne van de gemeente, de naam van de gemeente en een eventueel zelf toe te voegen tekst die de campagne verduidelijkt/ondersteund.
Het eindfomaat wordt A0 zwart wit en dit betekent dus dat je je drie beelden moet digitaliseren.

Zorg ervoor dat je morgen een aantal schetsen hebt gemaakt!


‘Neues Berlin’ (Deel 3)
De derde stap in deze opdracht zal zijn het gebruiken van de beelden en affiches voor de ontwikkeling van een nieuwe identiteit voor de gekozen gemeente. De affiches zijn dus een voorbode voor de te komen identiteit. Een precieze opdrachtomschrijving volgt nog.

De identiteit bestaat uit in ieder geval de volgende onderdelen:
- 3 aankondigingsaffiches van de nieuwe identiteit
- 1 affiche van een specifiek evenement in de stad
- een stadskrant van minimaal 8 pagina's
- toepassing van de nieuwe identiteit in print (briefpapierr, enveloppe etc, min 3 uitingen)
- toepassing van de identiteit in de publieke ruimte
- 1 vrije toepassing (kan alles zijn, leader, publicatie, tentoonstelling etc.)

Posted by Roger Teeuwen at July 21, 2008 02:59 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?